Podmínky užívání webu

 1. Podmínky užívání webu
  Tyto podmínky upravují užívání internetových stránek www.barborazidlicka.cz (dále jen „internetové stránky“) třetími
  osobami (dále jen „Uživatelé“). Užíváním internetových stránek vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný
  a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami.
  Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek je Barbora Židlická, IČ:09155651, V Zákoutí 329, 535 01, Břehy (dále jen „BZ“ nebo „my“).
  Internetové stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu
  na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti upozorňujeme, že obsah
  internetových stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto
  užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné
  oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo
  jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.
 2. Autorská práva a ochranné známky
  Internetové stránky a jejich obsah lze užívat pouze pro osobní potřebu. Je zakázáno jakékoli kopírování, další
  zpracování, úprava či vytěžování internetových stránek či jejich obsahu. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy
  do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným
  zásahem do práv BC a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné
  nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek.
 3. Obsah internetových stránek a přístup k nim
  Obsah internetových stránek je informativní. Obsah internetových stránek byl pořízen a získán ze zdrojů, které
  BC považuje za spolehlivé, BC nicméně neodpovídá za jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Obsah internetových
  stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná
  na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvního uveřejnění na internetových
  stránkách.
  BC si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu
  internetových stránek. BC si rovněž vyhrazuje právo omezit přístup na internetové stránky nebo k některým jejím
  částem. V případě potřeby může BC omezit provoz internetových stránek nebo jejich provoz ukončit.
 4. Vyloučení odpovědnosti a záruk
  Každý Uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. BC neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody
  vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo
  úplné nefunkčnosti. BC nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá
  za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo
  nemožnosti využívání jejich obsahu. BC neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě
  reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách. BC není účastníkem žádných právních vztahů,
  které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. BC neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích
  osob na internetových stránkách.
 5. Odkazy a propojení s jinými www stránkami
  Odkazy na stránky třetích stran se poskytují jako výhoda pro Uživatele. BC neodpovídá za obsah www stránek,
  které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují
  nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. BC neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých
  je možné se připojit na internetové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo
  zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 6. Vaše odkazy na internetové stránky
  Odkazy na internetové stránky můžete umístit na své www stránky pouze po obdržení výslovného předchozího
  písemného souhlasu od BC.
 7. Upozornění pro právnické osoby
  Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím
  osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. BC neodpovídá za žádnou škodu nebo
  újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci provede neoprávněná osoba.
 8. Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie
  Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů a zásady používání souborů cookie naleznete v Prohlášení
  o ochraně osobních údajů a souborech cookie.
 9. Elektronická komunikace
  Upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) zpravidla nejsou zprávy bez
  dalšího šifrovány. Prosím vezměte na vědomí, že s informacemi, které nám touto cestou zašlete nebo které BC
  zašle na Vámi uvedený e-mailový kontakt, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup.
  Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které nám Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel.
  BC neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které Vám pošleme, či jejich zneužití.
 10. Závěrečná ustanovení, platnost a účinnost
  Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího
  ke vzniku právního vztahu mezi BC a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
  Případný souhlas či jiné jednání Uživatele proto nemůže být za žádných okolností považováno za přijetí nabídky
  a nepovede bez dalšího k uzavření smlouvy.
  Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 6. 2018. BC si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.
  Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.