Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení se týká internetových stránek, jejichž provozovatelem je Barbora Židlická, IČ:09155651, V Zákoutí 329, 535 01, Břehy (dále jen „BC“ nebo „my“) je provozovatelem stránek www.barborazidlicka.cz (dále jen „internetové stránky“). BC jako správce osobních údajů
respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví naše internetové stránky,
profily na sociálních sítích nebo nás kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také
jen „návštěvník“, „uživatel“ nebo „Vy“).
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat
Vás o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu
a účelu zpracování a osobách, kterým můžeme Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace
o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme
zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto
prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Co jsou osobní údaje


Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např.
jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.


Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?


BC shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme
prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s Vámi.
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:
a. Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);
b. Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
c. elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
d. další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných
služeb a produktů.
Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům, a to na základě níže uvedených právních důvodů:

Účel zpracování Právní důvod zpracování
Poskytnutí služeb nebo produktů, o které
jste nás požádali.
Plnění smlouvy, poskytování požadovaných služeb
a produktů.
Informování o našich nabídkách, novinkách,
událostech (např. zaslání newsletteru či
jiného marketingového sdělení).
Váš předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro
účely přímého marketingu.
Péče o návštěvníky, zjišťování Vašich potřeb a následné zlepšení našich služeb
a produktů.
Oprávněný zájem na řádném poskytování našich služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků.
Vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání
prostřednictvím sekce Kariéra na
internetových stránkách, komunikace
s uchazečem.
Plnění smlouvy, jednání o uzavření (pracovní) smlouvy
uskutečněné na Váš návrh.
K vyhodnocení využití našich stránek a ke
zlepšení jejich obsahu, cílená reklama.
Váš souhlas.

Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela
dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemůžeme poskytnout požadované služby či reagovat
na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na
základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv
odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.


Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí (např. Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn), služby RSS, Google Maps a jiných aplikací (např. YouTube). Tyto aplikace mohou sbírat
a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete
prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí
podmínkami poskytovatelů daných aplikací. BC nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah,
způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Předávání osobních údajů. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Pokud služby nebo produkty, o které jste nás požádali, poskytuje osoba odlišná od BC, můžeme takovému
poskytovateli služeb či produktů předat Vaše osobní údaje. Účelem takového předání Vašich osobních údajů
je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude Vaše osobní údaje
zpracovávat nezávisle na BC jako samostatný správce.


Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým BC uzavřela smlouvu
o zpracování osobních údajů. Na základě oprávněného zájmu BC mohou být Vaše osobní údaje sdíleny
v rámci skupiny BC pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rádi poskytneme aktuální seznam členů
naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.


BC může dále Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR),
a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou Vaše
osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.


Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?


V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek,
nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, můžeme
Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly
předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem
osobních údajů).

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí


Pokud jste mladší 15 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše
rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete
nějaké osobní údaje.

Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě,
zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.
Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů:

a. v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy (resp. z důvodu
provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy) budeme Vaše osobní údaje
zpracovávat po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi Vámi a námi;

b. v případě zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů budeme Vaše osobní údaje
zpracovávat po dobu trvání našeho příslušného chráněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv
budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo
jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí
před ukončením takového řízení;

c. osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování)

Doba platnosti souborů cookie je uvedena přímo u jejich popisků výše.

Jiné internetové stránky

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani
v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou
zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám,
abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým
stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s právními předpisy na ochranu osobních
údajů níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité
výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše
žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do
jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva
měsíce).

Právo na informace
Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno
přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou
Vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo
získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících
informací) a jejich kopii.

Právo na opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete
požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení

Právo na výmaz
Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to
za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu,
můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu
zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním
souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před
jeho odvoláním.

Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich
oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému
zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou
závažné oprávněné důvody pro další zpracování.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého
marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování
těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely
přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely
zpracovávány

Právo na omezení zpracování
V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů
Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní
údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě
smlouvy či Vašeho souhlasu.

Právo vznést stížnost
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my
neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného
zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).


Váš kontakt pro jakékoli dotazy, DPO


Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na e-mailové
adrese barbora.zidlicka@bcas.cz nebo korespondenčně na adresu V Zákoutí 329, 535 01, Břehy. Za účelem
posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů jsme jmenovali též osobu pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese
barbora.zidlicka@bcas.cz
.

Změny tohoto prohlášení

BC si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad
s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení
pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení
budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.